ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-2.5405
€-2.9980
.

ოქროს შეფასება
583–52 ლარი
750–67 ლარი
958–83 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...