ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-2.6634
€-3.0363
.

ოქროს შეფასება
583–55 ლარი
750–70 ლარი
958–88 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...