ვალუტის ოფიციალური კურსი
$-2.4863
€-2.9405
.

ოქროს შეფასება
583–52 ლარი
750–67 ლარი
958–83 ლარი

ბრილიანტის შეფასება
ხარისხისა და სისუფთავის მიხედვით
...
...